Professionel ansvarsforsikring


Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker dit ansvar for økonomiske tab som følge af mangelfuld rådgivning, når du i den virksomhed som du udfører arbejde for, ikke sidestilles med en ansat.

Forsikringen dækker ikke

Den professionelle ansvarsforsikring dækker ikke, hvis du arbejder som advokat, revisor eller har anden beskæftigelse, hvor der i lovgivningen stilles krav om særlige ansvarsforsikringer. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, hvis skaden er omfattet af en anden ansvarsforsikring.

Sum

Forsikringen dækker med en sum på 20 mio. kr. pr. år, dog højst 2 mio. kr. år. pr. skade/tab.

Selvrisiko

På den professionelle ansvarsforsikring er der en selvrisiko. Den er i 2019 på 10.000 kr. pr. skade – beløbet indeksreguleres årligt.

 .

Særligt, hvis du arbejder med IT

Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for formuetab. I denne forsikring betragtes tab af data som formuetab.

Varetægtsdækning

Forsikringen dækker sikredes ansvar for tab af data i kunders IT-systemer, software, media eller kildemateriale, som sikrede har i varetægt. Forsikringen dækker desuden dit ansvar for skade på kunders hardware, som du har i varetægt.

Advertising injury

Forsikringen dækker dit ansvar for “advertising injury” som følge af:

  • Krænkelse af ejendomsrettigheder af enhver art, herunder copyright, varemærker og andre immaterielle rettigheder
  • Krænkelse af privatlivets fred
  • Krav, der opstår fra uautoriseret eller udvidet adgang til systemer
  • Krav, der skyldes data eller tjenester udvekslet eller udført over private eller offentlige netværk

Undtagelser

Professionel ansvarsforsikring dækker ikke:

  • Ansvar for skade eller tab som følge af, at ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt
  • Ansvar for skade eller tab som følge af, at aftale mellem dig og bestilleren ophæves
  • Ansvar for skade eller tab, når ansvaret alene begrundes i en hæftelse for særlig virkningsgrad eller præstationsevne
  • Ansvar for skade eller tab som følge af misbrug af fortrolige oplysninger
  • Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser
  • Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder ”punitive damages”

 

Forsikringens vilkår

Dette er ikke en fuldstændig beskrivelse af forsikringen. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, skal du læse forsikringens vilkår:

Vilkår for Professionel ansvarsforsikring

Opret gratis jobopslag og få 5 bud på 24 timer. *

Det tager kun 5 minutter at komme i gang!

Opret gratis jobopslag Er du freelancer?